Thông Tin Mới

Chương Trình Lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018 / Mass Schedule on Sunday August 19, 2018:
- 10:45AM Rước kiệu / Procession
- 11:00AM Thánh Lễ / Mass
- 1 - 5PM Picnic - free foods, games, ...

Xin lưu ý chỉ có một Thánh Lễ vào ngày này. Sau lễ là picnic chung cho tất cả Giáo Xứ. Kính mời. Please be reminded that there is only one Mass on this Sunday. Picnic right after Mass. All are cordially invited.
... See MoreSee Less

08/14/2018

Chương Trình Lễ Chúa Nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018 / Mass Schedule on Sunday August 19, 2018: 
- 10:45AM Rước kiệu / Procession
- 11:00AM Thánh Lễ / Mass
- 1 - 5PM Picnic  - free foods, games, ...

Xin lưu ý chỉ có một Thánh Lễ vào ngày này. Sau lễ là picnic chung cho tất cả Giáo Xứ. Kính mời. Please be reminded that there is only one Mass on this Sunday. Picnic right after Mass. All are cordially invited.

Thứ 4 ngày 15 tháng 8 năm 2018: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời lúc 8 giờ tối.

Wednesday August 15, 2018: Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Mass @8PM
... See MoreSee Less

08/14/2018

Thứ 4 ngày 15 tháng 8 năm 2018: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời lúc 8 giờ tối. 

Wednesday August 15, 2018: Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Mass @8PM

Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018: Chỉ có một Thánh Lễ lúc 10:45 sáng.

Sunday August 5, 2018: Only one Mass at 10:45AM.
... See MoreSee Less

08/04/2018

Chúa Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018: Chỉ có một Thánh Lễ lúc 10:45 sáng. 

Sunday August 5, 2018: Only one Mass at 10:45AM.
Load more